FIGALLA, S. Nové postupy přípravy polymerů kyseliny mléčné [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Petrůj, Jaroslav

Doktorand Ing. Silvestr Figalla úkoly studijního plánu vzorně plnil, vykonal všechny předepsané zkoušky, v letošním roce dokončil plánované experimenty, které precizně a objektivně vyhodnotil a vypracoval disertační práci na zadané téma: "Nové postupy přípravy polymerů kyseliny mléčné". Na základě části získaných experimentálních výsledků byla podána publikace "Transesterification of lactic acid oligomers with ethanol, way to anhydrous ethyl lactate - kinetic study", která již byla přijata (MDPI Journal Molecules). Byla rovněž podána patentová přihláška (PV-335-2017) "Semikontinuální způsob přípravy bezvodého ethylesteru kyseliny mléčné". Jako vyučující se průběžně podílel na výuce praktik z předmětů Chemické inženýrství I, II a Zpracování polymerů, byl vedoucím 3 a školitelem 5 bakalářských a školitelem-specialistou 4 diplomových prací. Má velmi dobré znalosti nejen organické a makromolekulární chemie, ale i mechanismů a kinetiky chemických reakcí. Vyniká experimentální zručností, dokázal několik funkčních experimentálních zařízení dokonce sám vyrobit. Na letošní 7. mezinárodní konferenci Chemické Fakulty VUT "Chemistry & Life 2018" prezentoval poster "New Technology for Anhydrous Ethyl Lactate". Závěrem mohu jen konstatovat, že doktorand Ing. Silvestr Figalla úkoly studijního plánu nejen splnil, ale i překročil a jeho zájem o studovaný obor i celkový přístup ke studiu jednoznačně hodnotím výborně.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Svěrák, Tomáš

Navrhovaná známka

Herink,, Tomáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 113355