MEJZLÍK, T. Tepelná analýza proudové cesty výkonového jističe nízkého napětí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Dostál, Lukáš

Úkolem studenta při řešení bakalářské práce bylo provést tepelnou analýzu proudové cesty výkonového jističe nízkého napětí pomocí metody konečných prvků. Student se ve velkém rozsahu seznámil s řešením teplotních polí a prouděním v simulačním programu. Osvojil si řešení tepelné analýzy na proudové cestě moderního kompaktního jističe nízkého napětí NZMB2-A125 od společnosti EATON. Model tohoto jističe vznikl po vlastní demontáži a překreslení v programu AutoCAD. Zjištěné poznatky ze simulace odpovídají katalogové dokumentaci výrobce. Byly splněny nejen všechny body zadání, ale navíc je práce doplněna o vlastní výkresy jističe EATON NZM4 a IZM, určené pro externího partnera VUT. Student strávil při vytváření výkresů nadstandartní množství času. Práce našla praktické využití. Student zpracováním práce prokázal schopnost řešit tvůrčím způsobem danou problematiku na požadované úrovni, a proto doporučuji práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Makki, Zbyněk

Student se ve své práci zabýval tepelnou analýzou proudové cesty výkonového jističe nízkého napětí. Značná část práce vznikla ve spolupráci se společností EATON. Práci je možné pomyslně rozdělit do tří částí. V první z nich se student pečlivě seznámil s konstruováním v programu AutoCAD jak ve 2D, tak i ve 3D. Popsal různé možnosti a postupy jak s tímto programem zacházet a zároveň popsal i postupy rovinného a trojrozměrného kótování výkresů při dodržení normy ČSN EN 129-1. V druhé části využil student nabyté zkušenosti ke konstrukci konkrétního modelu jističe potřebného pro následné simulace tepelné analýzy proudové dráhy. Ve třetí části student provedl simulace rozložení teploty, proudové hustoty a úbytku napětí na celé proudové dráze jistícího prvku. Z hlediska formální úrovně práce bych měl mírné výtky. Například v textu nejsou vůbec uvedeny odkazy na citovanou literaturu v závěru práce. Z technického hlediska student udělal velké množství práce, a proto tuto práci hodnotím kladně a doporučuji ji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 48663