HYŽA, M. Návrh informačného systému pre predajnú firmu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Videcká, Zdeňka

Bakalářská práce má logickou strukturu. Návrh informačního systému je v analytické i návrhové části detailně zpracován a lze ji okamžitě využít jako podklad pro implementaci informačního systému ve firmě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Odborná úroveň navrhované části A
Přínos a praktické využití návrhu A
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Navrhovaná známka
A

Otázky

Posudek oponenta

Masárová, Jana

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 11951