ČEVELÍKOVÁ, B. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Žižlavský, Ondřej

Diplomová práce splnila cíl, který si autorka vytyčila. Kladně hodnotím samostatnost a iniciativu studentky, která se odrazila na vysoké úrovni analytické části. Rád bych vyzdvihl aplikaci Spider analýzy pro mezipodnikové srovnání finanční výkonnosti společnosti REDA a.s. Je to metoda, která se v závěrečných pracích tohoto tématu vyskytuje málokdy - navzdory jasným výsledkům a srozumitelné interpretaci díky grafickému vyjádření, jež poskytuje. Jsem přesvědčen, že dosažené výsledky a závěry diplomové práce lze s úspěchem využít v podnikové praxi. Otázky k obhajobě diplomové práce: 1) Jak společnost REDA a.s. reaguje na pokles zakázek do reklamních předmětů, který se projevil v době ekonomické krize? 2) Jak konkrétně byste realizovala doporučení na straně 111 – určování bonity budoucích i současných odběratelů?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části A
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Večeřa, Michal

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 48689