ŠÁLKOVÁ, P. Analýza firmy vybranými metodami [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanušová, Helena

Otázky:

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části A Firma dne 09.05.2012 diplomantkou navrhovaná řešení zamítla a zakázala je uveřejnit,diplomantka musela nalézat řešení nová
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 C Seznam literatury nerespektuje členění na monografie a další zdroje.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Ing.Bc.Adam Ondruška

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 48687