MUNK, T. Postupy při řešení poruch letadlových soustav za letu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Třetina, Karel

Problematika řešená v bakalářské práci nebyla pro studenta zcela nová. Ze své letecké praxe ví, že na řešení mimořádných letových situací musí být posádka dobře připravena. Informace o řešení vybraných mimořádných situací získával z provozních příruček letounů, Internetu a odborné literatury. Konzultací využíval především na ujasnění zadaných úkolů a korekci svých názorů. Připomínky k jednotlivým částem práce uvážil a respektoval. Z vlastního zájmu i z hlediska dalšího studia leteckého oboru a budoucího pilotního zaměření věnoval velkou pozornost letounu B-737 NG, kde v souladu se zadáním řešil problematiku vysazení pohonné jednotky, poruchy podvozku, palivové soustavy, porušení přetlakování a ztráty komunikace. Úspěšně se snažil o zobecnění postupů při řešení mimořádných situací uvedených palubních soustav. Text vhodně a uvážlivě doplňoval obrázky. Ve své bakalářské práci prokázal schopnost základní orientace v problematice řešení mimořádných situací vznikajících na palubě letounů. Získané poznatky a výsledky využije především ve své budoucí letecké praxi, případně i jako učební pomůcku pro zájemce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Otázky

Posudek oponenta

Šplíchal, Miroslav

Autor splnil zadání bakalářské práce. Při zpracování činností v jednotlivých neobvyklých situacích vycházel autor z letové příručky letounu B737 NG. U jednotlivých situací jsou uvedeny obecně prováděné postupy a následně stanovené postupy pro letoun B737. V práci se autor mohl také zaměřit na situace související s poruchami částí palivové soustavy a se ztrátou navigačních systémů. Kapitolu 5, která se zabývá poruchami podvozku mohl autor doplnit o informace související s činností motorů. Po grafické stránce je práce dobře zpracována, doplněna množstvím příloh. Autor v textu minimálně používá odkazy na použité zdroje. Odkazy na internetové zdroje uvedené v seznamu literatury neodpovídají požadavkům na uvádění citací.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 11778