SOHR, M. Program pro ověření a kontrolu dokumentů s příponou pdf [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Kadlec, Jaroslav

Úkolem studenta bylo navrhnout a vytvořit program pro ověření a kontrolu dokumentů s příponou pdf. V rámci bakalářské práce měl student prostudovat formát pdf, způsoby objektového programování, práci s textovými řetězci, formát xml a možnosti vytváření programů s uživatelským rozhraním a na základě těchto znalostí měl student zrealizovat funkční program pro ověřování a kontrolu pdf dokumentů. Předložená práce odpovídá zadání bakalářské práce, ale použití vytvořeného programu není zcela intuitivní díky zvolenému systému vytváření podmínek. Podmínky pro kontrolu není možné ukládat, ani načítat a pro uživatele hledajícího několik konkrétních textových řetězců, například pro zjištění, zdali nejsou jednotlivé dokumenty jen mírně modifikované duplikáty, je jejich zadávání velmi obtížné. Vytvořený program tak slouží pouze jako prvotní kontrola splnění přesně zadaných podmínek. Student se v průběhu řešení zaměřil především na zdroje informací dostupné z Internetu a nepoužil jiný druh literatury. Při realizaci vlastní bakalářské práce student aktivně docházel na pravidelné konzultace, což se bohužel neprojevilo na obsahové a formální kvalitě předložené práce. Formální stránka této bakalářské práce má několik nedostatků a to převážně v nezřetelném oddělení teoretické a praktické části, gramatických chybách, popisu vlastního řešení a ve struktuře a stylu zápisu předložených zdrojových kódů. Vzhledem k výslednému zpracování a funkční realizaci považuji zadání za splněné. Předloženou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) D 13/20
Formální zpracování práce E 10/20
Využití literatury E 5/10
Navrhovaná známka
C
Body
78

Posudek oponenta

Stehlík, Jiří

Předložená práce se zabývá kontrolou sobourů formátu pdf. V souladu se zadáním byloa vytvořena požadovaná aplikace. V úvodu práce je popsána historie, struktura a potřebné teoretické podklady pro zpracování zadání. V druhé části je popsán postup vytvoření a výsledná aplikace. Práce je logicky členěná, po formální stránce dobře zpracována a zadání bylo zcela splneno. Práci hodnotím výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
100

eVSKP id 22458