REICHMANNOVÁ, S. Kriminalita na internetu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Soukup, Tomáš

Vedoucí práce tuto bakalářskou práci celkově hodnotí stupněm B. K takovému závěru vedoucí práce dospěl z důvodu, že autorka i přes některé nedokonalosti, které však vedoucí práce považuje za nepodstatné v tomto hodnocení uvádět, dle jeho názoru vzhledem k odborným znalostem z oblasti trestního práva a problematiky internetu, kterých mohla studiem na vysoké škole dosáhnout, splnila zadání a vypořádala se s úskalími jak zvoleného tématu tak i daného typu práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B Autorka práce splnila rozsah zadání a byť nemá právnické vzdělání, dostatečně naplnila i cíle na práci tohoto stupně kladené.
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B Autorce práce se i přesto, že v průběhu studia neabsolvovala žádný studijní předmět, který by se zaměřoval na trestně právní aspekty problematiky internetu, podařilo postihnout relativně všechny tradiční i nová kriminální jednání ve vztahu k internetu.
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A Vedoucí práce pokládá za zřejmě největší přínos bakalářské práce právě její analytickou část, respektive její kapitolu 8 - dotazníkové šetření. Zpracování dotazníkového šetření pokladává vedoucí práce ve vztahu k zadání za netradiční a neotřelé.
Odborná úroveň navrhované části C Tato část práce (kapitola č. 9) je i přes svou stručnost přínosem a poskytuje přinejmenším obecné vodítko v tom smyslu, jak kriminalitě na internetu předcházet.
Přínos a praktické využití návrhu B V práci obsažené návhry na zlepšení stávající situace jsou i přes svou neobsáhlost v praxi využitelné.
Iniciativa a samostatnost při zpracování B Autorka práce byla v průběhu jejího vypracovávání samostatná, nezávislá a se svým vedoucím konzultovala jen občasně a jen to nejpodstatnější.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A Autorka ve své práci citovala dostatečně a v souladu s příslušnými normami na úpravu bakalářské práce dopadající.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B K formální úpravě práce ani k vyjadřovacím schopnostem její autorky nelze mít podstatných námitek.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Příhoda, Petr

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 11956