KOUTNÍK, T. Letecké pohonné jednotky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Šošovička, Róbert

Autor provedl výčet základních druhů leteckých pohonných jednotek s popisem funkce jejich základních částí a jejich charakteristik. Pozornost je věnována i méně obvyklým typům motorů, napr. Wankel, elektromotor,... Práce tvoří ucelený přehled leteckých pohonných jednotek. Autor pracoval samostatně pouze s mirnými usměrněnímí vedoucím. Jeho práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šplíchal, Miroslav

Zadání bakalářské práce autor splnil. Práce je změřena především na popis principu činnosti různých leteckých pohonných jednotek. Autor mohl v práci zmínit výhody a nedostatky různých druhů leteckých pohonných jednotek a více zdůraznit vhodnost jejich použití. V závěru práce mohl autor více rozvinout problematiku dalšího vývoje leteckých pohonných jednotek. Na práci je patrné, že autor při jejím zpracování čerpal především z materiálů pro výuku předmětu letecké motory. Tyto podklady autor vhodně zkombinoval s informacemi dostupnými na internetu. Vytvořil tak graficky pěkně zpracované dílo, které lze použít pro rychlé seznámení se s používanými leteckými pohonnými jednotkami. Logická struktura práce je zvolena dobře, grafická úprava práce je dobrá.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 11797