KUBÍČEK, M. Výpočet rozložení vztlaku po rozpětí křídla Glauertovou metodou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Zikmund, Pavel

Student si vybral poměrně náročné téma týkající se aerodynamického výpočtu. Text práce působí neučesaně a nepřehledně. Chybí tam nadhled nad věcí a lepší pochopení problému. Vzhledem k náročnosti zadání by bylo vhodné práci věnovat delší čas na přípravu i samotné zpracování. Přesto bylo zadání splněno v celém rozsahu, výpočet byl proveden správně a proto práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Doupník, Petr

Cílem bakalářské práce bylo provést zjednodušený výpočet rozložení vztlaku po rozpětí křídla letounu RAPID 200 Glauertovou metodou. Student v jednotlivých kapitolách popisuje krok za krokem celý výpočet rozložení vztlaku Glauertovou metodou. Bohužel slovní popis jednotlivých kroků není vždy zcela jasný a přesný. Z formálního hlediska vykazuje práce následující nedostatky: chybí číslování jednotlivých kapitol, přehlednosti by rovněž prospělo číslování rovnic a popisky u uvedených obrázků. V práci také postrádám ucelené zadání s uvedením všech vstupních parametrů výpočtu, díky čemuž se v průběhu řešení objevují hodnoty některých veličin u kterých není zcela jasné odkud se vzali. Nicméně postup a výpočty se zdají být provedeny korektně a lze tedy říci že bakalářská práce splnila zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 11789