HOLUB, L. Analyza hybridních dynamických systémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Vavřín, Petr

Diplomant pracoval na zadání, kterému předcházely dva tématicky shodné semestrální projekty. Konzultace využíval nepravidelně, minimálně. V závěrečné formě práce zohlednil připomínky, které mu byly sděleny na neformální obhajobě 2. semestrální práce. Výsledky mohou sloužit k pochopení problémů diskretizovaných dynamických systémů, pro studenty magisterského programu .

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce B 17/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Findura, Milan

Předložená diplomová práce plně pokrývá rozsah zadání. Po odborné stránce se podle mého názoru jedná o obtížné té-ma. Diplomant rozhodně zvládl celý rozsah problematiky. Práce je však myšlenkově rozdělena na dvě části, přičemž první část, kap.1., zůstává na úrovni metodiky popisu dynamických systémů pomocí hybridních Petriho sítí, ale k analýze se autor zřejmě neodhodlal. Druhá část, kap.2 a 3, se zabývá dynamickými hybridními systémy. Tato část je zpracována úpl-ně a nemám k ní připomínky. Práce sama má logickou strukturu, je přehledná a logická. Po formální stránce lze vytknout jen maličkosti. Celkové vyznění práce je výborné a jednoznačně svědčí o inženýrských schopnostech diplomanta.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce B 40/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 19/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 22480