ROZŠTÍPIL, J. Elektronický detektor pro tenkovrstvé mikrosenzory plynů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Hubálek, Jaromír

Student prostudoval a charakterizoval teplotně-odporové senzory plynů. Navrhl zkušební desku obvodů obsahující napájecí zdroj, převodník odporu na frekvenci a zpětnovazební analogovou regulaci teploty a to vše ovládané a vyhodnocované procesorem. Vytvořil i celou desku pro 4 senzory, jak je uvedeno v zadání. Celá práce má ovšem podstatný nedostatek a tím je, že se mu nepodařilo zařízení zprovoznit a to ani na zkušební desce. Jádrem problému bylo naprogramování mikrokontroléru, které si student zřejmě během 3 let vůbec neosvojil. Z toho důvodu ani není vytvořena aplikace, pomocí které se měla zadávat teplota a zobrazovat a ukládat změny odporů senzorů v čase. Student své magisterské studium rozvolnil a tím měl na vypracování práce téměř 3 roky. Bohužel skutečně začal pracovat až v posledním roce, což už nestačilo k dosažení požadovaných cílů a eliminaci tak velké časové ztráty. V tomto posledním roce student pracoval poměrně intenzivně, konzultoval problematiku a aktivně navrhl a vytvořil přístroj dle zadání, přestože nebyl schopen zprovoznit zkušební verzi. V této době dle mého názoru, měl student ještě časové rezervy k dosažení tohoto cíle, ale nevyužil je, přestože jsem trval na tom, že první verzi musí určitě dokončit, jinak další práce nemá smysl. Vyvstává tedy otázka, zda čas, věnovaný konstrukci pokročilejší verze, neměl být raději věnován ke zprovoznění základní verze. Po jazykové stránce je studentovo vyjadřování velmi dobré, bez zbytečných chyb. Bohužel logická struktura práce je od začátku vedena poněkud neobvykle, což už nebylo možné z časového hlediska na základě mých požadavků zcela opravit. I přes má upozornění chybí v práci standardní návrhářské rozbory, vysvětlující, proč bylo použito to či ono. Student zpracovával pouze českou odbornou literaturu a mnoho katalogových listů součástek výrobců v angličtině. Zde prokázal určitou schopnost studovat a osvojit si technické texty na úrovni inženýra a více či méně je využít při zpracování zadané problematiky. Student Jakub Rozštípil nebyl schopen rozvrhnout své síly podle svých schopností tak, aby požadovaných cílů dosáhl. Neprokázal schopnost zcela samostatně řešit inženýrské problémy, a proto ho hodnotím známkou uspokojivě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání E 25/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) E 10/20
Formální zpracování práce B 17/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
D
Body
60

Posudek oponenta

Stehlík, Jiří

Cílem předložené práce je realizace zařízení pro tenkovrstvé mikrosenzory plynů. Pro realizaci bylo využito odpovídající vybavení Laboratoře mikrosenzorů a nanotechnologií. V úvodu práce se student zabývá rozdělením dostupných senzorů. Předpokládal bych podrobnější popis vybraných senzorů, rozhodně ale chybí potřebná charakterizace jednotlivých vlastností potřebných pro následný návrh zařízení a případně nástin způsobu vyhodnocení měřených výsledků. Zdá se, že těžiště práce je kladeno na překlad katalogových listů a popisu použitého volně či komerčně dostupného vybavení. Následuje převážně teoretický popis jednotlivých bloků zajišťujících nastavení počátečních podmínek a samotné měření a vlastní realizace testovacího obvodu. Dosažené výsledky nejsou prezentovány. Po návrhu finálního zapojení student prezentuje funkci několika dílčích obvodů. Cílem práce mělo být vytvoření patřičného programového vybavení pro zařízení a PC. Kromě stručného popisu algoritmu zařízení další dokumentace ani vytvořené programové vybavení není v práci ani v příloze uvedeno. Po formální stránce práce obsahuje větší část nečitelných, převzatých-necitovaných obrázků. Předložená diplomová práce nesplňuje požadavky kladené na závěrečnou práci magisterského studijního programu. Výstupy práce jsou diskutabilní a nejsou podloženy dosaženými výsledky. Hodnotím práci jako nevyhovující.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Interpretace výsledků a jejich diskuse F 2/20
Splnění požadavků zadání F 3/20
Odborná úroveň práce D 30/50
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
F
Body
40

Otázky

eVSKP id 22485