PIKULA, J. Návrh absolutních snímačů polohy s Hallovými sondami [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Houška, Pavel

Student přistupoval k řešení práce velmi zodpovědně a samostatně, plně zvládl zadanou problematiku a podařilo se mu úspěšně vyřešit zadanou problematiku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Andrš, Ondřej

Práce se zabývá návrhem a realizací absolutních snímačů polohy, které využívají integrované Hallovy snímače. V rešeršní studii je proveden rozbor problematiky absolutního měření polohy, následovaný popisem Hallových snímačů, permanentních magnetů a jejich možných aplikací v senzorice. Praktickou část práce tvoří návrh a realizace snímačů pro konkrétní aplikace. Prvním navrženým a realizovaným snímačem je lineární absolutní snímač polohy pro lineární pohon Stewartovy platformy, dalšími jsou pak rotační absolutní snímače pro manipulátor Mini-swing. Pro návrh snímačů bylo provedeno experimentální proměření charakteristik integrovaných Hallových snímačů a použitých magnetů. Na základě tohoto experimentu byl realizován model snímače, který posloužil pro optimalizaci realizovaných snímačů. Navržené snímače byly realizovány a jejich funkčnost byla ověřena na testovacích přípravcích. Software vývojové verze snímačů byl realizován v prostředí NI LabVIEW. Grafická úprava práce je velmi dobrá. Jedinou nesrovnalostí je nižší kvalita některých obrázků a místy nezvyklé odkazovaní na použitou literaturu. V celé práci by bylo vhodnější používat jednotky SI. Součásti práce je rovněž přiložený funkční software a grafy charakteristik. Teoretická a popisová část práce je zpracována velmi dobře. Část popisující vlastní autorovu práci považuji za velmi přínosnou vzhledem k začlenění do souvisejících projektů. Zpracovávaný problém je adekvátní pro ověření schopností studenta.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 20457