ŠAFÁŘ, M. Městská knihovna v Přerově [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Nový, Vítězslav

Velmi dobrá práce postavená na výrazném a čitelném konceptu. Logický, promyšlený návrh využívající potenciálu místa a jeho okolí s výrazným výtvarným objektu motivem městské knihovny jako významné dominanty na přerovském nábřeží – jedné z mála cených lokalit ve městě. Analytické zhodnocení potenciálu i omezení v území dokládá koncepční myšlení i schopnost autora obstát v praxi. Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A 95.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Svědomitý, samostatný a intenzívní přístup k diplomové práci s velmi dobrým tzv. “time managementem” projektu.
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Havlíček, Tomáš

Práce dokládá schopnost autora uplatnit se v praxi. Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A 95.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Zdá se, že hmota navržené knihovny zapadá do dané situace jako ztracený a znovu nalezený díl puzzle. Tato část města by byla dostavou knihovny "dokončena", dá-li se ovšem něco v urbanizmu rostlého města vůbec považovat za dokončené. Piazzeta, nábřeží i park jsou prostory pro lidi, a to je to nejdůležitější.
Architektonické řešení A Sympatický (a nakonec jediný možný) je na návrhu způsob formování hmoty a prostoru zároveň; zevnitř ven a zvenčí dovnitř. Modelace je přirozená a příjemná a odpovídá konstrukční podstatě stavby. Návrh naznačuje, že by prostory knihovny byly útulné a tím pádem plné čtenářů..... a rovněž i pohledy zvenčí působí klidně a výtvarně zvládnutě. Přerovská knihovna by klidně mohla stát i na břehu kanálu např. v Amsterdamu. Otázka k diskuzi je, zda.li je to dobře nebo špatně.....
Provozní řešení A Přístup k provoznímu konceptu daného úkolu jasně ukazuje snahu autora přemýšlet o smyslu a funkci knihovny v dlouhodobější perspektivě. Myšlenka "veřejného" parteru, který zve k návštěvě i nečtenáře (kavárna, galerie, kinosál...) zdůrazňuje osvětovou funkci knihovny. Jediným sporným bodem je situování dětského oddělení v nejvyšší poloze budovy.
Technicko konstrukční řešení B Konstrukční řešení je standardní (kombinace skeletového a stěnového systému) a pro danou stavbu je zvoleno vhodně. Více než odvážně však působí rozpony ve východním cípu stavby.
Formální úroveň A Po formální stránce je návrh zpracován čistě a přehledně. Vstupní analýzy jsou čitelné a logické. Vizualizace jsou zpracovány na profesionální úrovni.
Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 51490