JEDLIČKA, F. Zneškodňování spalin znečištěných NOx II [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Dvořák, Radek

Hlavním cílem diplomové práce bylo vyhodnocení experimentálních zkoušek snižování NOx, k tomuto cíli bylo navrženo nové experimentální zařízení pro zkoušky keramických filtrů, byly naplánovány experimenty a byly také provedeny nutné výpočty, samotné experimentální měření se však nakonec nestihlo uskutečnit, což ovšem nebyla vina diplomanta. Přístup diplomanta k řešení diplomové práce hodnotím kladně, avšak diplomant prokázal malou samostatnost při řešení diplomové práce. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Jecha, David

Diplomová práce nebyla vypracována v plném rozsahu se zadáním. V práci nebyly nalezeny části o experimentálním měření a vyhodnocení těchto dat. Autor uvedl principy zneškodňování NOx. Na přehledně a na dobré úrovni je vypracován návrh nového zařízení INTEQ II a výpočet předběžné tlakové ztráty filtrační svíčky. Místo vyhodnocení experimentálních dat autor uvedl predikční model redukce NOx. Diplomová práce je po grafické stránce vypracována na dobré úrovni. Na kvalitní úrovni je zpracována i výkresová dokumentace. V elektronické verzi DP chybí zadání DP.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 20463