ADAMSKÝ, A. Segmentace mluvčích s využitím statistických metod klasifikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Smékal, Zdeněk

Cílem diplomové práce byl návrh metody pro segmentaci řečníků řečových nahrávek diskusních televizních pořadů ČT1. Byla vytvořena a použita databáze 290 minut nahrávek od asi 50 osob. Z tohoto korpusu bylo pak pro testování vybráno 30 nahrávek. Navržený systém je použitelný pro automatickou segmentaci v nahrávkách, kde se nevyskytuje současně řeč několika řečníků. Diplomová práce má dobrou grafickou úroveň, autor používá většinou správnou technickou terminologii. Cíle práce byly splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
94

Posudek oponenta

Přinosil, Jiří

V rámci diplomové práce se student věnoval návrhu a implementaci metody pro segmentaci řečového signálu dle jednotlivých mluvčích. První část práce je věnována detailnímu teoretickému rozboru použitých metod, ve druhé části se pak autor věnuje jejich implementaci v Matlabu a testování na řadě nahrávek z vlastní vytvořené databáze. Zadání práce bylo zcela splněno a práce je z odborného hlediska na velmi dobré úrovni. Práci by se dala vytknout slabší interpretace dosažených výsledků (např. grafické znázornění segmentovaného řečového signálu) a jejich hlubší analýza, popř. experimentální využití kombinace různých příznaků pro dosažení lepších výsledků. Dále v práci postrádám návod pro práci s vytvořenými skripty. Z formálního hlediska práce nevykazuje žádné zásadní nedostatky, až na drobné překlepy, je logicky členěna a je přehledná po textové i grafické stránce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Odborná úroveň práce A 47/50
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
91

Otázky

eVSKP id 39793