HAVELKOVÁ, L. Kritické zhodnocení vybraných metod stanovení síranů ve vodách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Sommer, Lumír

Byly testovány a modifikovány titrační postupy vypracované v laboratořích Geotestu a Výzkumného ústavu vodohospodářského při jejich použití pro různé typy vod a nově modifikováno turbidimetrické stanovení. Byly statisticky zhodnoceny a optimalizovány titrace dusičnanem olovnatým na indikátor dithizon a chloristanem a chloridem barnatým na bromsulfonazo III při jejich aplikaci na různé koncentrace síranů. Podrobněji byly studovány interference většího počtu iontů. Při oddělení rušících kationtů Ca, Mg, Fe(III) na kationtoměničích se diplomandka setkávala se značnými potížemi. Pro nízký obsah síranů se osvědčilo použití použití standardního přídavku u jednotlivých titračních metod. Pro nízké obsahy síranů se dobře osvědčilo modifikované turbidimetrické stanovení síranů, u něhož byla také určena mez detekce podle Grahama. Statistické zhodnocení stanovení síranů u většího počtu vod, pro které byly postupy za optimalizovaných podmínek aplikovány, nemohlo být porovnáno se standardy vod, které nebyly k dispozici. Práce obsahuje značný počet výsledků, zpracovaných do tabulek i sloupcových grafů také s použitím chybových úseček. Zajímavá je aplikace postupů na vody z oblasti zpracování hornin, obsahujících uran. K formě zpracování práce nemám připomínek pouze citace literatury by mohly být úplnější Připomínky V závěru práce postrádám podrobnější komentář pro porovnání optimálních postupů titračních a také turbidimetrie ve vztahu k přesnosti a koncentračním rozsahům síranů. V souhrnné tabulce pro stanovení síranů v různých vodách jsou nejasné výsledné objemy pro které jsou uváděny koncentrace síranů v (g). Je chybný vztah % a nalezeného obsahu síranu vzhledem k původnímu obsahu v tabulkách a sloupcových grafech v přítomnosti rušících iontů při použití iontoměničů, např. Tab.16 a Obr.18. Jak byl určen interval spolehlivosti pro jednotlivé hodnoty z kalibrační křivky ( 0.00 g) ? Struktura Ba-chelátu s dibromazem III není úplná.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků B
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Řezáčová, Veronika

Předkládaná diplomová práce "Kritické zhodnocení vybraných metod stanovení síranů ve vodách" přináší informace využitelné v praxi. Teoretické část představuje sírany a metody jejich stanovení. Tomuto předchází uvedení vlivů hornické činnosti na životní prostředí a informace o těžbě uranu ve vzorkovaných oblastech. Experimentální část shrnuje stručně informace týkající se vlastní experimentální práce, včetně kapitoly pro statistické vyhodnocení naměřených dat. Výsledky a diskuze v podkapitolách věnovaných jednotlivým metodám stanovení síranů shrnují naměřená data. U titračních metod stanovení byla věnována pozornost vlivu pH, přítomnosti ostatních iontů a použití iontoměničů. Pro turbidimetrické stanovení byla vyhodnocována časová závislost stability koloidu, optimalizováno množství stabilizačního roztoku a chloridu barnatého a proměřena kalibrační závislost pro dvě vlnové délky. Čtyři optimalizované metody stanovení byly využity pro stanovení síranů v reálných vzorcích. V Závěru jsou krátce zhodnoceny jednotlivé metody stanovení. V diplomové práci je užito 40 odkazů na různé literární zdroje. Diplomantka provedla souhrn experimentálních stanovení, výsledky zpracovala a komentovala. I přes některé nedostatky, resp. výhrady k předložené práci její náplň splňuje zadání. Diplomovou práci hodnotím stupněm A / výborně a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 19102