ŠUSTROVÁ, T. Využití umělé inteligence pro vyhodnocení bonity firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Dostál, Petr

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu A
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Doskočil, Radek

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle práce B
Úrověň zpracování práce (originalita, zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos a praktické využití návrhu B
Odborná jazyková úrověň A
Písemná a grafická úprava A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 49303