BARTOŇ, M. Univerzální mikroprocesorový regulátor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Macho, Tomáš

Úkolem pana Bartoně bylo navrhnout a realizovat číslicový regulátor s mikrokontrolérem, softwarově implementovat algoritmy PSD, Beta PSD a Feed Forward a ověřit funkci regulátoru na reálné soustavě. Diplomová práce navazovala na dvě semestrální práce. Diplomant disponoval solidními znalostmi z oblasti mikroprocesorové techniky, návrhu elektronických obvodů a programování embedded systémů v jazyce C. K řešení zadaného úkolu přistupoval velmi iniciativně, svědomitě a věnoval mu potřebné množství času. Pravidelně konzultoval dosažené výsledky s vedoucím práce. Funkčnost realizovaného zařízení mi předvedl. Všechny body zadání považuji za splněné.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Richter, Miloslav

Téma práce univerzální mikroprocesorový regulátor je odborně i časově náročné, jelikož svou náplní zasahuje do několika odvětví a zároveň bylo ukončeno praktickou realizací. Zadání je možné považovat za splněné. Diplomant předvedl značné znalosti a dobrou orientaci v příslušné problematice, problémem je ovšem styl dokumentace, který je psán jako postup řešení či návod, chybí v něm ovšem detailnější rozbor úlohy včetně alternativních řešení a jejich srovnání. Textu by dále prospělo větší (textové) provázání součástí řešení a jejich napojení - včetně blokového schematu se signály mezi jednotlivými moduly řešení. V textu se vyskytují drobné překlepy a nepřesnosti (např. potenciál v mA (str. 30), SW je tvořen jedním zdrojovým souborem (str.52), v obr 5.5 je špatně patrná žádaná hodnota (bylo by vhodné ukázat i přechodný děj bez omezení) , v kapitole 5.4 měly být uvedeny podmínky měření), ...). U předloženého zdrojového kódu by přispělo k přehlednosti jeho rozdělení do funkcí. Zvolené řešení je správné, až na již zmíněný rozbor úlohy je jednotlivým částem věnován příslušný rozsah. Výsledné řešení je předvedeno na reálné soustavě. I když je z výsledků patrné, že je řešení funkční, bylo by vhodné předvést výsledky se soustavou méně zarušenou. Zde by měl student zdůvodnit, proč realizace regulátorů Feedforward a BPSD0 z kapitoly 5.4 odpovídají spíše BPSD0 a FF z obrázku 5.5 (nejsou grafy přehozeny? Vysvětlete)? Na straně 22 se píše, že BPSD by měly mít minimální překmit, čemuž realizace z kapitoly 5.4 neodpovídá. Předložená práce svědčí o inženýrských schopnostech diplomanta. Navrhuji klasifikace velmi dobře.

Navrhovaná známka
B
Body
82

Otázky

eVSKP id 52006