PAVLICA, O. Rešerše možností výpočtového modelování arteriálních výdutí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Burša, Jiří

Student se důkladně seznámil s komplikovanou biomechanickou problematikou, na niž v rámci možností aplikoval dosud zvládnuté metody a přístupy. Také prokázal, že je schopen studovat a zpracovávat poznatky ze světové literatury v angličtině.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Zemánek, Miroslav

Bakalář prokázal velmi dobrou schopnost orientovat se v komplexním oboru, zadání splnil v plném rozsahu a práce bude jistě patřit k dále používaným informačním zdrojům K práci jsou následující připomínky: - není vhodné psát text v první osobě jednotného čísla, ale dávat přednost první osobě množného čísla, příp. trpnému rodu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 19109