AKKIZOVÁ, D. Simulátor provozu stanic s kmitočtovým skákáním a vyhýbáním se kolizí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Burda, Karel

Diplomantka zadání nesplnila. Byl sice předložen jakýsi simulační program a byly uvedeny výsledky získané tímto programem, avšak popis a vysvětlení předloženého programu jsou nedostatečné a faktická verifikace programu nebyla provedena. Získané výsledky tak jsou nevěrohodné. Popis systému FH/CA je velmi strohý a vesměs převzatý z původního pramene. Popisy závislostí jsou matoucí, simulované scénáře nejsou definovány a zdůvodněny. Čtvrtá kapitola věnovaná verifikaci programu je zmatečná. Vztah pro výpočet P_FH v této kapitole je chybný (má být 1 mínus uvedený součin), jeho úprava na s. 35 je nesmyslná a následný závěr není ničím zdůvodněn. Hlavní část simulátoru autorka vysvětluje na pouhých deseti řádcích na s. 32. Toto vysvětlení je zcela nesrozumitelné a ani komentáře u zdrojového kódu programu neumožňují čtenáři fungování programu pochopit. Po formální stránce je zapotřebí vytknout špatnou češtinu (např. druhý odstavec na s. 19), nečíslování vzorců, obrácený popis závislostí (např. na s. 47) a chybnou bibliografii řady pramenů (např. [8] nebo [12]).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání F 20/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) E 10/20
Formální zpracování práce F 8/20
Využití literatury F 4/10
Navrhovaná známka
F
Body
42

Posudek oponenta

Pust, Radim

Diplomová práce "Simulátor provozu stanic s kmitočtovým skákáním a vyhýbáním se kolizí", kterou odevzdala Ing. Dinara Akkizová obsahuje doslovně opsané části odstavců a vět z níže uvedených českých verzí článků bez řádně provedené citace v textu. [1] PUST, R., BURDA, K. Comparing performance of FH and AFH systems. International Journal of Computer Science and Network Security. 2010, roč. 10,č. 2, s. 82-85. ISSN 1738-7906. [2] PUST, R., BURDA, K. A new technique of frequency hopping with collision avoidance. Radioengineering. 2010, roč. 19, č. 4, s. 499-506. ISSN 1210-2512. Ze zdroje [1] byly převzaty následující části DP: Str. 29 odstavec 2., Str. 29 část odstavce 4., Str. 31 odstavec 1. a část odstavce 2., Str. 32 odstavec 3., Str. 33 odstavec 1., Str. 34 odstavec 1. a 2, vztah pro Pvr. Ze zdroje [2] byla převzata následující část DP: Str. 34 odstavec 4. . Studentka se tak dopustila plagiátorství v kapitolách DP 2., 3. a 4. V kapitole 3. popisující simulační model je minimálně 37% řádků plagiátem. V kapitole 4 popisující verifikaci modelu je minimálně 57% řádků plagiátem. Opsané části DP z uvedených zdrojů [1], [2] jsou dále v oponentském posudku hodnoceny jako opsané, kterým náleží hodnocení 0 bodů, jelikož cílem posudku je objektivně ohodnotit práci Ing. Dinary Akkizové nikoliv práci jiných studentů a zaměstnanců VUT v Brně. Zadání DP nebylo splněno v žádném z požadovaných a níže uvedených bodů: 1) Popis radiového systému stanic s kmitočtovým skákáním a vyhýbáním se kolizí (systém FH/CA) Ing. Dinara Akkizová celý opsala v kapitole DP 2. ze zdroje [1]. 2) Navržený simulační program v práci není srozumitelně popsán. Přiložené zdrojové soubory nejsou srozumitelně okomentovány. Z komentářů ve zdrojovém kódu ani práce nelze jednoznačně pochopit význam jednotlivých proměnných a následně příkazů. Nelze tak pochopit co a jak simulátor simuluje a rovněž co je jeho výstupem. Konkrétně ze tří přiložených zdrojových souborů se mně z popisu v textu a zdrojového kódu podařilo pochopit pouze první s názvem Cislo.m, který plní funkci generátoru čísel kanálů. Následující dva soubory s názvy main3.m a main4.m jsou v práci popsány následovně cituji: "Druhy m-soubor se předsatvuje meření jednotlivých kanálů v časě. Zavedeme index od 1 po Sm - číslo stanic, pak T1-první náhodné číslo, nahrazuje čísla a zvedne se na 2 - do druheho náhodného čísla. Při temto převadíme jednu stanice." a "Dal ve nasledujicí cyklu je vygenerovana stanice které má stavové proměny obsaženosti kanálu t1, které na začatku má hodnoty t1(i)=0, kde je i zaveden od 1 do N-počtu kanálů.V daném případě nastavila jsem Nmin = 30 a Nmax = 50 při číslo stancie Sm = 60. Při splnení této podminky je t1 větší nebo se rovna T1-prnímu náhodnému číslu, obsadí kanál a zapiše se T1+1 ve t1(1). A tak převádi evídence obsazení kanálu pokračuje přes cykly počty stanic a počty převádení." Z výše uvedeného popisu skutečně nelze pochopit význam a funkci simulátoru. Význam proměnných Nmin, Nmax a Sm není v textu ani zdrojovém kódu popsán. 3) Realizovaný simulátor pomocí softwaru MATLAB nebylo možné posoudit vzhledem ke skutečnostem, které jsou popsaný v bodě 2. 4) Ověření správnosti realizovaného simulátoru nebylo správně provedeno. Větší část kapitoly 4 popisující verifikaci modelu byla opsána ze zdroje [1] a [2]. V kapitole 4 jsou pro ověření techniky FH/CA nesprávně užity vztahy pro ověření jiné techniky. Uvedené vztahy převzala ze zdroje [1], v tomto případě je zdroj v práci uveden, nicméně oba převzaté vztahy obsahují chyby. 5) Získaná data ze simulátoru jsou ilustrovány obrázky v kapitole 5, u kterých nejsou popsány osy. V příloze jsou vyobrazeny obrázky z kapitoly 5, ale zde již popsány osy jsou. Význam proměnných na ose X však není čtenáři práce objasněn cituji "pocet kolizie eps sr", "stredni doba kolizie tau sr","pocet kolizie eps sr". V kapitole 5 ani v příloze není jasně popsáno za jakých podmínek simulace proběhla, proto uvedené grafy nemají žádnou vypovídající hodnotu pro čtenáře této práce. Dále nebyla provedena diskuze k výsledkům simulací. Při hodnocení odborné úrovně práce se odvolávám na body 1-5. Při hodnocení interpretace výsledků se odvolávám na bod 5. Po formální stránce práci vytýkám, že se studentka v textu neodkazuje na přiložené obrázky a vztahy. Dále jednotlivé vztahy v práci nejsou číslovány. Odkazy na použitou literaturu v textu často nejsou uvedeny nebo jsou uvedeny nesprávné. Dále se v textu DP vyskytuje strojový překlad například na str. 23 a 29, cituji "... kde je používání směrové antény s cílem minimalizovat faktory ovlivňují životní prostředí je nemožné.", " ... jako technika pro boj multipath blednutí a problémy s rušením v odkazech HF ...", "... kdy přenosněkolik frekvencí v užívání nejsou k dispozici.". Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem práci nedoporučuji k obhajobě a hodnotím ji jako NEVYHOVUJÍCÍ známkou F/0 bodů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání F 0/20
Odborná úroveň práce F 0/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse F 0/20
Formální zpracování práce F 0/10
Navrhovaná známka
F
Body
0

Otázky

eVSKP id 39794