LÝSEK, J. Optimalizace síťového přepínače pomocí neuronové sítě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Šťastný, Jiří

Výsledkem práce je funkční program pro prioritní řízení modelu síťového přepínače, vytvořený pomocí objektové technologie jazyka C++. Práce je přínosem pro výzkum v oblasti aktivních síťových prvků, řešený ve spolupráci s Ústavem telekomunikací na FEKT VUT v Brně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Krček, Petr

Cílem diplomové práce bylo vytvoření modelu prioritního síťového přepínače. Diplomant toto plně splnil, v předložené práci jsou popsány kromě popisu navrženého modelu také teoretická východiska práce. Využitelnost výsledků v praxi či v teorii by zvýšilo experimentální srovnání s některými běžně používanými metodami.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Splnění požadavků a cílů zadání A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 20405