FILIPEC, P. Návrh pohonu elektrické tříkolky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Procházka, Petr

Práce je věnována návrhu pohonu dvou elektrických tříkolek napájených z trakčního akumulátoru. Pomocí předem stanovených požadavků na provoz elektrické tříkolky je provedena analýza pohonu, z které přímo plynou momentové (výkonové) požadavky na trakční pohon. Tyto výsledky slouží pro určení vhodného typu motoru pro pohon el. tříkolky. na základě zvoleného motoru je poté navrhnut i trakční měnič pro tento motor. Student přistupoval k práci zodpovědně a aktivně. U studenta oceňuji především samostatnost a schopnost řešit problémy, které se během řešení objevily.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pazdera, Ivo

Diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí dvou elektrických tříkolek napájených z baterií. Jádro práce tvoří návrh pohonné jednotky tříkolky. Na základě předem stanovených provozních požadavků je provedena výkonová (momentová) analýza pohonu. Výstupní data jsou použita pro optimální volbu motoru a návrh měniče. Autor porovnává možnosti použití asynchronního motoru a stejnosměrného stroje. Varianta se stejnosměrným motorem je vybrána jako výhodnější, pro toto řešení je dále navržen DC/DC měnič, velikost a typ baterie. Práce má rozsah 81 stran, text je členěn logicky, po formální stránce je práce v pořádku, grafická i jazyková úroveň je dobrá. Přínosem práce je ucelená a přehledně zpracovaná problematika návrhu elektrického pohonu napájeného z baterie. Veškeré stanovené cíle byly splněny. V kapitole 9.3.2 se objevuje několik formálních pochybení při výpočtu přepínacích ztrát (zejména pro paralelní zapojení tranzistorů) a ztrát vedením.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 38707