BAŠE, M. Experimentální ultrazvuková měření pomocí LabView [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Kolář, Radim

Hlavním cílem bakalářské práce bylo vytvoření aplikace pro měření koeficientu útlumu. Tuto aplikaci se v prostředí LabView podařilo vytvořit a použít ji pro několik experimentálních měření, jejichž výsledky jsou uvedeny v bakalářské práci. Během vlastní práce student pravidelně konzultoval a aktivně se podílel na experimentech, kdy bylo nutné řešit neočekávané problémy a upravovat danou aplikaci. I když výsledky měření se neshodují s teoretickými předpoklady, tak student prokázal, že je schopen nastudovat danou problematiku a získané vědomosti použít. Práce byla dokončena v požadovaném termínu a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Jiřík, Radovan

Práce se zabývá realizací virtuálního přístroje pro měření ultrazvukových veličin pomocí systému LabView a měřicích karet. Student dostatečně prostudoval potřebnou teorii a zrealizoval potřebné bloky ovládání měřicích karet a zpracování signálů. Zadání tak splnil na velmi dobré technické i formální úrovni. Fakt, že naměřené hodnoty útlumu nesouhlasí s hodnotami známými z literatury, není pravděpodobně problémem chyby v realizaci bloků virtuálního přístroje. Uvedená metoda měření útlumu zanedbává vliv poklesu intenzity ultrazvuku se vzdáleností od buzeného měniče. Tento "přídavný útlum" se projevuje více při měření materiálů s nízkým útlumem ultrazvuku jako je například zde měřená voda. V závěru práce student možné zdroje chyby měření stručně popisuje, nicméně bych očekával podrobnější rozbor. Přesto práci hodnotím jako kvalitní a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 21978