HOLAKOVSKÁ, E. Studie řízení skladování v obchodní společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Práce řešila přemístění skladů obchodního zboží se záměrem poskytnout kvalitnější služby zákazníkům. Návrh řešení již byl realizován a splnil cíl zadání bakalářské práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu A
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Navrhovaná známka
B

Otázky

Posudek oponenta

Hajduová, Jana

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 11987