KUNCOVÁ, A. Analýza a vyhodnocení dokumentace skutečných poškození vozidel po malých dopravních nehodách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Vémola, Aleš

Při obhajobě studentka mj. vysvětlí rozdíl mezi plánkem a náčrtkem DN a podíl technického znalce na posuzování zavinění při ASN či pojistných podvodů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Odborná úroveň diplomové práce C Uvedené plánky dopravních nehod jsou pouze náčrtky, bez měřítka atd., při analýze silničních nehod, ani při posuzování pojistných podvodů soudní inženýrství neřeší zavinění, viz str. 77.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Dosud nebyla obdobná práce zpracována, výsledky mohou sloužit jako základ pro sestavení systematického katalogu dopravních nehod pro využití v soudním inženýrství.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Tylšar, Vladimír

.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování C Práci vidím jako praktický pokus o katalogizaci a roztřídění malých dopravních nehod k jejich dalšímu event. šetření a zachycení základních markantů svědčících o reálnosti vzniku a průběhu nehody či zda nemohlo jít o manipulovanou DN či pokus o pojistný podvod.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce C Téma manipulovaných nehod je natolik obšírné a složité, že vyžaduje (a bude vyžadovat i nadále) shromažďování analýzu dat, průběžné vytváření porovnávacích „etalonů“ vzniklých poškození z reálných nehod či poškození uměle způsobených. Takto formulované zadání tématu práce považuji za poněkud problematické. S ohledem na přijatelně možný rozsah práce a časový rámec daný diplomantce k jejímu vypracování se může diplomantka celé problematiky v podstatě jen okrajově dotknout.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody D
Obtížnost a správnost řešení C
Přínos pro praktické i teoretické využití C Jednotlivá poškození při reálných střetech analyzovaná v práci mohou přijatelně posloužit v praxi jako jakýsi „etalon“ či vodítko.
Odborná jazyková úroveň C
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky C Diplomantce musím vytknout překlepy a dokonce i pravopisné chyby, na druhé straně např. grafické zpracování plánků působí velmi příjemně, přesto snižuji hodnocení v písemné a grafické úpravě.
Navrhovaná známka
C

eVSKP id 49324