PIRNER, A. Vyprošťování osob z havarovaných vozidel s ohledem na jejich konstrukci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Vémola, Aleš

Předložená práce se zabývá činností HZS při dopravních nehodách. Za hlavní přínos diplomové práce lze považovat návrh pravidel, jak postupovat při zásahu, aby nebyly znehodnoceny stopy pro vyšetřování nehody a případné následné znalecké zkoumáné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B
Odborná úroveň diplomové práce B
Přínos pro praktické i teoretické využití A Závěry práce lze doporučit pro rozšíření do řad odborné veřejnosti HZS.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kupka, Petr

Diplomová práce studenta se zabývá problematikou zásahu JPO při dopravních nehodách. Zmíněná problematika je velmi obsáhlou kapitolou v činnosti hasičských družstev a je jen stěží pomalu naplňována metodikou, materiály a taktickými doporučeními. Zásah u dopravních nehod s sebou nese velmi závažná a někdy komplikovaná řešení, která nutně musí brát ohled zejména na životy a zdraví, materiální hodnoty a v neposlední řadě také na životní prostředí. Celá problematika cílená na zmíněné ohledy je řešena metodickými pokyny, doporučeními, taktickými postupy, které jsou zpracovávány zejména vnitroresortně. Pohled na danou problematiku z úhlu vědeckého navíc propojeného s praxí je vždy přínosem. Diplomovou práci je již dnes možné považovat za kvalitní základ pro vytvoření učebního materiálu, který by mohl sloužit hasičům v základních kurzech jako zdroj nutných informací a také hasičům specializujícím se na problematiku DN jako podkladový materiál. Dané téma z tohoto pohledu je zpracováno kvalitně a komplexně. Diplomové práci bych vytknul absenci matematických popřípadě statistických důkazů pro některá tvrzení. Student se mimo jiné zabývá přípravou JPO na řešení dopravní nehody z celkového pohledu a s ohledem na všechny nutné aspekty a povinnosti hasičů. Tato oblast je velmi dobře rozebrána v kapitole 6. Přínosem DP Adama Pirnera pro JPO je nástin nového pohledu na záležitosti týkající se zásahu hasičských družstev u dopravních nehod právě s ohledem na zachování stop a důkazů a jejich následnou dokumentaci. Tato oblast není zatím u JPO řešena tak cíleně jak uvádí student. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování C Diplomová práce je pojata poměrně zeširoka a komplexně pojímá problematiku dopravních nehod zejména osobních automobilů z pohledu záchranných a likvidačních prací jednotek požární ochrany.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B Vzhledem k rozsahu dané problematiky není možné do detailu propracovat celý zvolený cíl. Student se detailněji zaměřil na dílčí cíle, které však úzce souvisí s činnostmi JPO u dopravních nehod a nejsou v současné době tímto komplexním způsobem u JPO řešeny.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody D Student mohl podrobněji zpracovat jisté detaily, v některých kapitolách bychom se mohli opřít o statistická čísla, popřípadě matematické výpočty. Nicméně zaměření na zvolenou část cíle (kap. 6 a 8) je možné považovat za originální.
Obtížnost a správnost řešení C Správnost řešení ukáže budoucnost v případě zavedení a převzetí navrhovaných doporučení u JPO. Z mého pohledu mají své opodstatnění.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Kompletnost a komplexnost navrhovaných řešení po drobných úpravách bude možno aplikovat při činnostech JPO a to jak při přípravě na zásah u DN, tak i při zásahu samotném.
Odborná jazyková úroveň A Student používá odborné termíny v souladu s jejich významem v JPO, záchranářství vč. IZS.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B Diplomová práce místy vykazuje drobné, zanedbatelné gramatické odchylky od správné interpretace.
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 49326