ROUČA, T. Inovativní směrovací protokoly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Škorpil, Vladislav

Požadavky zadání diplomové práce byly splněny a to beze zbytku. Pan bakalář Tomáš Rouča byl během zpracování diplomové práce velmi aktivní a dobře se mi s ním spolupracovalo. Překonal i nevýhodu vzniku předmětného zadání, které mělo být součástí rozsáhlého projektu, který byl nakonec zrušen. To vyžadovalo po diplomantovi zvýšené úsilí. Práce je zpracována na odpovídající a předpokládané úrovni. Kvalitnější výsledky jsem předpokládal jen u diskuse úskalí převodu mezi simulačním modelem a funkčním prototypem. Práce tuto diskusi obsahuje, ale představoval jsem si větší ovlivňování parametrů simulace se záměrem více přiblížit simulaci k funkčnímu prototypu. Tento úkol je však značně obtížný a diplomant jej splnil akceptovatelným způsobem. Formální zpracování práce je pouze průměrné. Graficky působí práce chudě, obrázky jsou nekvalitní (např. Obr.6 i další) a často nejasně vytištěné s malým rozlišením. Pravopisné chyby v podstatě nejsou, počet překlepů je minimální. Lze najít prohřešky proti typografickým pravidlům. Práce odpovídá požadavkům a doporučuji ji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Endrle, Pavel

Student ve své práci předkládá analýzu současných trendů v oblasti směrovacích protokolů. Práce je logicky členěna na teoretickou a praktickou část. V první z částí je zevrubně popsána a rozebrána teoretická rovina práce, včetně popisu referenčního ISO/OSI modelu. V části druhé jsou následně provedeny simulace pomocí softwaru OPNET Modeler, na základě kterých je nastíněna možnost vývoje a implementace prototypu směrovacího protokolu nového. Tento je založen na bázi operačního systému Linux Debian. Diskutovány jsou rovněž klady i zápory tohoto protokolu z různých hledisek využitelnosti. Zadání bylo splněno. Práci lze vytknout drobné nepřesnosti, gramatické chyby a chybějící popisky os u několika grafů. Z technického hlediska je daná simulace i následný rozbor možnosti praktického využití vykokán kvalitně, tudíž lze práci doporučit k obhajově.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 52093