PLICKOVÁ, J. Posouzení vlivu sociálních a environmentálních faktorů na ceny nemovitostí pro bydlení v okrese Mladá Boleslav [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Hamplová, Lenka

Odborná úroveň práce splňuje požadavky na diplomovou práci. Autorka pracovala s dostupnou teorií a samostatně zpracovala problematiku v požadovaném rozsahu. Práce už ze zadání je hodně tvůrčí a skýtala více možností zpracování, autorka zvolila jistý směr a dobrala se cíle práce. Práce shrnuje a velmi dobře vystihuje zadanou problematiku z teoretického hlediska. Autorka ověřila platnost obecně známých či předpokládaných skutečností v praxi, v pro ni známé lokalitě. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B Autorka se příliš nevěnuje skupině environmentálních faktorů, za základní považuje vlivy demografické a makroekonomické. Cíl diplomové práce je splněn.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody C V práci chybí shrnutí zjištěných poznatků.
Odborná úroveň diplomové práce A
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 69 B Citace prováděny nestandardně formou poznámky pod čarou namísto odkazu v hranatých závorkách na seznam literatury.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Klika, Pavel

Práce podrobně zpracovává vliv sociálních a enviromentálních faktorů na ceny residentních nemovitostí pro území okresu Mladá Boleslav. Ze statisticky zpracovaných hodnot zjištěných např. ČSÚ pak vyhodnocuje pravděpodobný vliv jednotlivých faktorů a srovnává průměrné ceny nemovitostí v jednotlivých hodnocených oblastech kraje. Práce hodnotí skutečnosti málo známé a je dobrým základem pro další řešení zadané problematiky v širším rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení A
Přínos pro praktické i teoretické využití B Práce je zpracována spíše na teoretické bázi, není zde stanovena přímá hodnota vlivu faktorů na cenu nemovitostí.
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 24568