ŠRÁMEK, J. Nejistoty přesných délkových měření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Vdoleček, František

Velmi zdařilá bakalářská práce, která provedla důslednou analýzu nejistot konkrétního metrologického pracoviště. Cenné je zapracování analýzy do programového vybavení, které automaticky vyhodnocuje kalibrace včetně nejistot.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Brno), Václav Duchoň (ČMI

Práce splňuje v plné míře požadavky zadání. Její výsledky budou používány a dále rozvíjeny v laboratoři délky ČMI OI Brno. Autor vycházel z platných dokumentů, které jsou pro akreditované laboratoře závazné a správně je aplikoval.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 11980