ŠVÁB, P. Návrh technologie výroby ozubeného kola z plastu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Kandus, Bohumil

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kebrle, Ondřej

Celkové slovní hodnocení. Připomínky: List 13 – má být …Přísady ovlivňují vlastnosti plastu …. místo molekulární strukturu daného polymeru. List 16 - diplomant nesprávně uvádí, že hořlavost se přidáním skelných vláken sníží. Výkres dílce č. 3 – S60/01 Tolerance v uložení prům. 36,1H7 a 47,2 H8 nejsou technologií vstřikování běžně dosažitelné. Doporučuji, aby diplomant při obhajobě uvedl postup výroby formy a technologie vstřikování tak, aby při zvoleném plastu byly uvedené rozměry co nejpřesnější. Pravděpodobnou příčinou volby dvou ústí vtoků na obvodu dílce bude ovalita. Doporučuji aby diplomant uvedl možnosti snížení této ovality. Ekonomické hodnocení je neúplné. Není zahrnuta cena stroje a provozních budov. Výsledek je potom dosti zkreslený. Doporučuji, aby diplomant tuto část při obhajobě doplnil.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 19188