POKORNÝ, M. Technologie výroby plastového krytu zásuvky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Kandus, Bohumil

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Orel, Daniel

1) Teoretický úvod pokrývá celou problematiku výběru materiálu, výběru technologie výroby krytu, parametrů vstřikování, parametrů formy a stroje. Text je vhodně doplněn o ilustrativní obrázky a grafy, grafická úprava diplomové práce je velmi dobrá. 2) Diplomant zvolil pro výrobu dílce materiál ABS, neuvedl ale důvody svého výběru. 3) Násobnost formy, rozmístění dutin a tvar vtokové soustavy se jeví jako vhodné. Diplomant správně zvážil při návrhu další důležité aspekty jako např. vliv smrštění, průhyb desky, odvzdušnění formy a její temperaci. 4) Vybraný typ ústí vtoku není pro tento dílec vhodný, filmový vtok vyžaduje další opracování stopy na výlisku po odlomeném vtoku. 5) Vybraný typ stroje je z praktického hlediska naddimenzován, např. velikost formy je 346mm x 346 mm, přičemž stroj je uzpůsoben pro výrobu s formami o velikosti až 630 mm x 630 mm. Pravděpodobně by byla pro výrobu použita i menší hodnota uzavírací síly než teoreticky spočítaná 2272 kN. 6) Diplomant se v kapitole 9.1 zaměřil na ekonomické zhodnocení navržené technologie výroby plastového krytu zásuvky. Předložená kalkulace neuvažuje důležité ekonomické aspekty, čímž se dochází ke zcela mylným závěrům. Kalkulace nezahrnuje cenu lisu a jeho odpisování v ceně výrobku. Náklady na energie jsou počítány pouze pro elektrickou energii, navíc diplomant vychází z předpokladu, že stroj má kontinuální spotřebu el. energie rovnou jeho el. příkonu. Z kalkulace nepřímo vyplývá, že obsluha bude u lisu trvale. U tohoto typu výroby není potřebné ruční vyjímání a většinou jeden pracovník obsluhuje více lisů. Chybí poznámka, že nebyly zkalkulovány režijní náklady, které sice nejsou známy, ale významně ovlivní výslednou cenu (např. odpisy budov, vytápění, osvětlení, údržba, administrativa aj.)

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 19187