ŠTÁBL, T. Návrh ventilového rozvodu pro zážehový motor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Svída, David

Úkolem diplomanta bylo provést konstrukční a výpočtový návrh ventilového rozvodu pro zážehový spalovací motor. Konstrukce a řešení tohoto konstrukčního celku je velmi náročná a předpokládá detailní pochopení funkce a konstrukce ventilového mechanismu zejména pak jeho vliv na celý spalovací motor. Celkový návrh stěžuje skutečnost, že návrh nebo úprava každé komponenty má vliv na ventilový mechanismus jako celek. Skutečnost, že diplomant řešil ventilový rozvod pro vysokootáčkový motor s prvotním návrhem 15000 ot./min. jenom dokládá nasazení které diplomant musel při řešení své diplomové práce vynaložit. Výsledkem nakonec byl nejen návrh ventilového rozvodu, ale i řada doporučení jak při řešení podobného úkolu postupovat. Zadání výše uvedené diplomové práce pana Tomáše Štábla bylo obsáhlé a vyžadovalo úspěšné zvládnutí znalostí z oblasti technické mechaniky, dynamiky spalovacích motorů, mechaniky těles, včetně zvládnutí moderních simulačních programů. K řešení diplomové práce diplomant přistupoval odpovědně, se snahou zvládnout jak část teoretickou, tak především návrh samotného mechanismu. Využíval konzultací a potřebných podkladů k řešení, a to jak domácí tak i zahraniční odborné literatury, včetně dokumentace k použitému softwarovému vybavení. S jejich využitím pak dospěl k celkovému návrhu ventilového rozvodu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Beran, Martin

Diplomová práce Bc. Tomáše Štába se zabývá návrhem a analýzou ventilového rozvodu pro zážehový motor. Celou diplomovou práci je možné rozdělit do několika částí. V první části se diplomant věnuje obecně vhodným konstrukčním řešením ventilových rozvodů. V další části se zabývá konkrétním návrhem celého rozvodového mechanismu, řeší síly působící v rozvodu, profily vaček a dynamiku rozvodového mechanizmu. Byl sestaven a odladěn výpočtový model, na jehož základě byla provedena dynamická analýza chování navrženého rozvodu. Zadání bylo splněno v celém rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 19181