SLUNSKÝ, T. Návrh síťové infrastruktury na úřadu práce v Prostějově [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Ondrák, Viktor

Práce je výborná, v praxi přímo uplatnitelná na úrovni prováděcího projektu

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu A Návrh byl přímo použit v praxi
Iniciativa a samostatnost při zpracování A Diplomant pracoval samostatně.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B citace v souladu s ČSN a vnitřními předpisy VUT a FP
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Velmi dobré
Splnění cíle a rozsahu zadání A Cíl práce byl beze zbytku splněn
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B Velmi dobrá, poskytuje nutné znalosti pro návrh řešení
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A Plně odpovídá potřebám návrhu řešení
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Koutný, Vladimír

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 49391