BROŽ, K. Uživatelská aplikace pro konfiguraci bezdrátového modulu Zigbee [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Šimek, Milan

Student zadání diplomové práce splnil. Konfigurační možnosti realizované aplikace měly být rozšířeny, jakmile student dokončí první funkční verzi, aby mohla být aplikace detailně testována a následně rozšířena. Bohužel z důvodu podceněného časového rozložení studentovi práce se tato fáze již nerealizovala. V práci studenta jsem občas postrádal samostatnost a svědomité plnění předloženého zadání. Z tohoto důvodu práci hodnotím za C (77 bodů).

Navrhovaná známka
C
Body
77

Posudek oponenta

Morávek, Patrik

V rámci diplomové práce studenta Bc. Kamila Brože byla po úvodním studiu problematiky vypracována aplikace pro nastavování základních parametrů uzlů sítě Zigbee editací hlavičkového souboru v grafickém rozhraní. Tímto bylo z mého pohledu zadání splněno. Práce byla zpracována na dobré odborné úrovni a také formální zpracování práce shledávám adekvátní. Výtku mám pouze k drobným překlepům ("Objektivně orientovaný jazyk" či "modulace OPSK"), logickému začlenění výsledné ukázky aplikace jež předchází popisu jejího vývoje a nekompletnímu popisu nastavení zadaných parametrů v teoretické části práce.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 52071