HEJTMÁNEK, O. Projekt datového centra - strukturovaná kabeláž [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Filka, Miloslav

Diplomant Bc. Ondřej Hejtmánek aktivně pokračoval na rozpracované části zadání. Byl aktivní, pravidelně docházel na konzultace, připravil návrh datového centra a připravil metodiku měření na strukturovaných kabelážích. Jeho přístup k zadanému úkolu hodnotím velmi kladně.

Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Dostál, Otto

Autor se zabývá problematikou strukturované kabeláže v datových centrech. Teoretická část práce je kvalitně zpracovaná. Pokud se týče splnění požadavku zadání je možné konstatovat, že cíl práce tj. navrhnutí a projektování strukturované kabeláže pro středně velké datové centrum při použití aktuálních norem a technologií byl splněn. Práce je i po formální stránce na velmi dobré úrovni. Poněkud atypické je značení obrázků a tabulek. Výběr citací ukazuje, že se autor snažil proniknout do zadané problematiky co nejhlouběji. Závěrem lze říci, že práce je po teoretické stránce kvalitní, má dobrou grafickou úpravu, je přehledná a srozumitelná.

Navrhovaná známka
A
Body
98

Otázky

eVSKP id 52079