ODVÁRKA, T. Návrh nákladního výtahu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Malášek, Jiří

Diplomová práce je provedena velmi podrobně a precizně dle požadavků zadání. Celková koncepce výtahu má vlastní přínosná řešení. Dlouhý sled jednoduchých pevnostních výpočtů je místy obtížně identifikovatelný. Pomocí MKP je řešen do jisté míry spodní nosník se závěsem rámu. Konstrukční dokumentace je rozsáhlá a kvalitní.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Malach, František

Tato diplomová práce představuje zcela netypické řešení mechanizmu výtahu, které se obecně nepoužívá, jde zřejmě o vývojový experiment v rámci FSI. Ke koncepci zařízení obr.2 – nejdůležitější výsledek práce – zpětné vedení řetězu by mohlo být zatíženo protizávažím. Výpočet odporu řetězu (50), (52), je poněkud nepřesný. Pevnostní i rozměrové výpočty jsou velmi podrobné, pevnostní řešení nosníku metodou konečných prvků by bylo nutno podrobněji propracovat, je však nad rámec zadání. Výkresová dokumentace představuje výborné konstrukční schopnosti diplomanta.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 19194