PODUŠKOVÁ, L. Návrh vhodného pojistného portfolia vybraného podnikatelského subjektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Řezáč, František

Autorka naplnila cíl diplomové práce vhodnou strukturou práce. V rámci vymezení pojmového aparátu položila důraz na charakteristiku potenciálních rizik ohrožujících fiktivní podnikatelský subjekt. Ocenit lze zejména část práce řešící analýzu nabídky vybraných pojišťoven v pojištění majetku a hodnocení pojistného krytí pomocí metody fuzzy logiky. Analýza vyústila v návrhy a doporučení ke zlepšení pojistné ochrany daného podnikatelského subjektu. Zpracované tabulky podporují argumentaci autorky při řešení předmětné problematiky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části A
Přínos a praktické využití návrhu A
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Přikrylová, Šárka

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 49362