MATEJKOVÁ, M. Komplexní využití konstrukčních podkladů pro CNC programování turbínových skříní. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Píška, Miroslav

Práce zajímavá, ale řešená pod časovým tlakem. Podle mého názoru zde nejsou informace, které by žádaly tak vysoký stupeň utajení. Schází mi vlastní řešení skladby konstrukčních podkladů, specifikace formátů, doporučených SW nástrojů, atd. Způsob zadání CNC programu pomocí ručního zadávání kontury (90%) je nepřijatelný, snad se ho podaří tato diplomová práce změnit v příznivější poměr.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Prokop, Jaroslav

V předložené diplomové práci je řešena problematika konstrukčních podkladů na CNC programování se zaměřením na obrábění turbinových skříní. V úvodních částech práce je provedena analýza současného stavu v konkrétním výrobním podniku. V dalších částech autorka řeší a navrhuje opatření na skladbu konstrukčních podkladů a navzující zpracování CNC programů. Připomínky: 1. Práce je psaná ve slovenském jazyku. Rušivě působí, že část-L6- je v češtině. 2. Postup výroby turbínové skříně -L38 až 43 - by blo lépe uvést přehledněji. 3. L39 -"technologické plošky" - jde o technologické základny 4. L49 - ...mechanických hodinek ?? 5. L43 - horizontální frézka - nepřesná specifikace

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 32965