TILŠEROVÁ, P. Investiční životní pojištění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Řezáč, František

Obsahové zpracování diplomové práce má logickou strukturu, jednotlivé kapitoly na sebe navazují a řeší předmětnou problematiku. Ocenit lze zejména kapitolu 2.4 - hodnocení produktů a vlastní návrhy řešení v kapitole č.3. Poněkud nesourodě působí na str.73 řešená problematika důchodového systému. Autorka mohla lépe objastnit vtah mezi životním pojištěním a důchodovou reformou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hlaváčková, Lucie

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 49371