DIVÍLEK, P. Materiály pro lithno-iontové akumulátory se zvýšenou bezpečností [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedlaříková, Marie

Pan Divílek zpracoval bakalářskou práci s názvem "Materiály pro lithno-iontové baterie se zvýšenou bezpečností". V teoretické části práce se zabývá historií, principem a druhy vyráběných lithno-iontových článků, stručně se věnuje i materiálům s vyšší požární bezpečností lithno-iontových článků.. V praktické části práce připravil hmoty pro zápornou elektrodu lithno-iontových akumulátorů, proměřil jejich vlastnosti a účastnil se porměření vlastností těchto hmot pomocí termické analýzy. Pozitivně lze hodnotit, že tahle oblast elektrochemických zdrojů proudu byla pro pana Divílka zcela nová a dobře zvládl jak přípravu elektrodových materiálů, tak i měření. K práci mám několik připomínek. - Teoretická část by mohla být rozšířenější, zejména o nové materiály v této oblasti, kterým směrem se ubírá světový výzkum. Pro nás by mohl být přínosem zejména výtah z literatury, týkající se materiálů s vyšší požární bezpečností. - V práci je poměrně značné množství jazykových nepřesností. Práce splňuje nároky kladené na bakalářskou práci a proto ji doporučuji přijmout k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Libich, Jiří

Ve Své bakalářské práci se student Petr Divílek zabýval hmotami pro zápornou elektrodu v Lithno-iontových (Li-ion) článcích. V úvodní části se student věnuje základním principům činnosti Li-ion akumulátorů a seznamuje čtenáře s parametry komerčně rozšířených typů akumulátorů spolu s druhy zkoušek a analýz požární bezpečnosti. Tato část popisuje dosti stručně danou problematiku, která by si dozajisté zasloužila hlubší rozbor. Velkým nedostatkem je pisatelova nízká úroveň vyjadřování postrádající obratnost a ucelenost. V praktické části práce se student věnuje přípravě alternativních anodových hmot pro Li-ion články. Popis chemických látek použitých při práci i popsaný postup výroby materiálů umožňuje reprodukovatelnost celého pokusu. Student provedl jak řadu měření parametrů vytvořených hmot z pohledu funkčnosti hmoty v Li-ion článku, tak i termické analýzy stanovující parametry hmot z pohledu jejich požární bezpečnosti. Výsledky v této části jsou zajímavé, ovšem stroze popsané, počet měření není dle mého názoru dostatečný, chybí grafy termické analýzy pro vzorek expandovaného grafitu s poměrem 6:3, o jehož výrobě se student zmiňuje v kapitole 5. Taktéž postrádám postup výroby stejně tak i další informace ke komerční hmotě SFG-6, jejíž termická analýza je prezentována na Obrázku 25 strana 35. Celkové shrnutí spolu se závěrem vcelku dobře popisuje dosažené výsledky. Seznam použité literatury je bohatý a dobře ocitovaný, v seznamu použité literatury je vidět i velké procento zahraničních článků. Po prostudování práce lze konstatovat, že zadání bylo kompletně splněno. Navržené postupy a uvažované principy jsou vcelku dobře promyšleny a vedou k dozajista zajímavým výsledkům. K velké škodě studenta práce subjektivně působí zmateným a nekompletním dojmem. Rozsah práce je dosti chabý, rovněž informace a popisy postupů v jednotlivých částech práce jsou příliš krátké a špatně propracované. Úroveň slohu použitého v práci, dle mého dojmu, stěží odpovídá studentovi bakalářského oboru. Dané téma by si dle mého názoru zasloužilo poněkud hlubší a obsáhlejší popis. Navzdory všem výše zmíněným nedostatkům práce splnila zadání a lze ji považovat za přínosnou. Navrhuji hodnocení 68 bodů.

Navrhovaná známka
D
Body
68

Otázky

eVSKP id 49379