LÁSKO, J. Návrh sítě WDM-PON [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Šifta, Radim

Diplomant splnil zadání ve všech bodech. V teoretické části se věnoval pasivním optickým přístupovým sítím, zejména sítím WDM-PON a prvkům, které tyto sítě tvoří. V praktické části navrhl síť WDM-PON pro konkrétní lokalitu. K návrhu vytvořil také simulace a vše přehledně zpracoval. Aktivně pracoval na zadané práci a využíval konzultací, pracoval samostatně a k práci přistupoval velmi zodpovědně. Využíval konzultací také u odborných firem zabývajících se touto problematikou. Práce je na výborné úrovni po formální i odborné stránce, mohla by sloužit jako výchozí podklady pro návrh reálné optické přístupové sítě pro danou lokalitu. S prací studenta jsem byl velice spokojen.

Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Münster, Petr

Student v práci přehledně a srozumytelně seznamuje čtenáře s problematikou optických přístupových sítí FTTx, zvláště pak pasivních optických sítí založených na technologii WDM. V praktické části se student zaměřuje na návrh přístupové sítě se službami Triple Play ve vybrané oblasti. Pro ověření reálnosti návrhu byla provedena simulaci a ekonomická bilance projektu. Celkovou odbornou úroveň práce snižují jen drobné nedostatky. U obr. 1.2 chybí popis prvků (ONU, OLT), v kap. 3.1.4 uvadí chybně varianty XP-PON místo XG-PON, u WWDM uvádí single mode vlákna jako více vidová, tab. 6.1 a 8.1 uvádí nepřesné informace, apod. Kvalitu práce rovněž snižuje řada gramatických chyb a místy nedodržení formálních zásad pro psaní závěrečných prací.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 52057