JEŽÍK, J. Studium faktorů ovlivňujících dobu ustálení elektrického proudu při měření malých proudů tranzistorem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Běťák, Petr

Z hlediska splnění původního zadání práce mohu konstatovat, že výsledný výstup je maximálním možným kompromisem v podmínkách výbavy přístrojové techniky na fakultě elektrotechniky VUT a výbavy firmy Unites systems a.s., pro kterou byla práce zpracována. Student pracoval naprosto samostatně, se zájmem studoval teorii z literatury, kterou si sám opatřil a úspěšně aplikoval toretické poznatky do praktických závěrů. Na studentské soutěži EEICT 2009 získal v kategorii bakalářských projektů Mikroelektronika a technologie 1. cenu . Nejen díky dobrému formálnímu zpracování práce, ale i kvůli mimořádně kladnému hodnocení studenta ze strany firmy Unites systems a.s. navrhuji maximální možné hodnocení A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Splnění zadání A 50/50
Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Macháň, Ladislav

Zadání práce bylo splněno v plném rozsahu. V práci byly podrobně popsány a vysvětleny mechanisny dějů, které se odehrávají v dielektriku. Student provedl měření a simulace za účelem prozkoumat příčiny zpomalení doby ustálení. Výsledky měření byly reprezentovány pomocí grafů naměřených závislostí. Student práci pojal velmi odborným a metodicky správným způsobem. Jednotlivé části práce jsou uspořádány logicky a přehledně. Drobnou výhradu mám pouze k formální stránce, text je místy psán neuhlazenou formou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
98

Otázky

eVSKP id 22412