JAKEŠ, L. Automatizované měření s monochromátorem v prostředí LabVIEW [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Havránek, Zdeněk

Cílem bakalářské práce byl návrh, hardwarová a softwarová realizace měřicí úlohy s monochromátorem pro měření spektrálních vlastností optických filtrů v prostředí LabVIEW a ověření funkčnosti sestavené úlohy. Úkolem studenta byla zejména softwarová část práce řešící řízení krokového motoru pro nastavování vlnové délky na monochromátoru a sběr a vyhodnocení výstupního signál z fotodetektoru s řízeným zesílením pomocí měřicí karty NI myDAQ. Výsledkem práce je funkční systém, který může být po určitých úpravách použit ve výuce. Bakalářská práce navazovala na předchozí semestrální projekt. Student pracoval svědomitě a iniciativně. Jeho pracovní úsilí bylo rovnoměrné v průběhu celého období řešení bakalářské práce. Při řešení práce pravidelně navštěvoval laboratoř, kde byl monochormátor instalován. Konzultace využíval v obvyklé míře, kde řešil zejména problémy při tvorbě programu v prostředí LabVIEW, požadavky na funkcionalitu aplikace a praktické řešení navrhované měřicí úlohy v laboratoři. Komunikace probíhala konstruktivně, student byl na konzultace připravený. Při zpracování bakalářské práce se nesetkal se žádnými významnějšími problémy. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Vágner, Martin

První část práce se zabývá popisem prostředí LabView, jehož rozsah je více než dostatečný. V další části jsou stručně diskutovány základní principy krokových motorů a jejich řízení. Informace pocházejí ze dvou citovaných zdrojů, kterými jsou webové stránky a bakalářská práce. Zde bych ocenil důvěryhodnější zdroje a vyšší samostatnost, protože byly převzaty obrázky, tabulky a do značné míry i struktura textu. Kapitola s názvem „Monochromátor Carl-Zeiss“ na jedné straně shrnuje funkci monochromátoru, ale není zde nic o konkrétním zařízení od firmy Carl-Zeiss, které bylo v práci využito. Většina textu vznikla téměř doslovným překladem z anglické Wikipedie. Citace jsou chybně očíslovány (prohozeny odkazy 3 a 7). Následuje popis funkcí a parametrů měřící karty NI myDAQ, který má dostatečný rozsah. Parametry optického fotodetektoru jsou diskutovány nedostatečným způsobem. Nejsou uvedeny úrovně (napětí, proud) binárních vstupů, které ovládají zesílení. Dále není patrný vztah mezi hodnotou binárních vstupů a zesílením, ani rozsah úrovní analogového výstupu. Kapitola s názvem „Praktická část“ zahrnuje nákres zapojení krokového motoru a budiče ULN2803, desku plošných spojů, držák filtrů a přerušovač paprsku. Volba daného budiče, diskuze parametrů či dimenzování obvodu nejsou vůbec uvedeny. Z popisu přerušovače paprsku není zcela jasná jeho funkce a význam vypočtených frekvencí či otáček. Motor je chybně označen za střídavý. V předposlední a nejrozsáhlejší části je diskutován návrh programu v prostředí LabView, který tvoří stěžejní část práce. Řešení hlavního programu pomocí stavového automatu a menších oddělených podprogramů je správné. V některých případech však není optimálně využito vlastností. Poslední část popisuje experimentální ověření parametrů zařízení pomocí měření na filtru se známou útlumovou charakteristikou. Výsledky potvrzují základní funkčnost zařízení. Převzaté obrázky i teoretické části jsou citovány, ale vytkl bych malé množství důvěryhodných zdrojů. Po formální stránce práce obsahuje zanedbatelné množství pravopisných chyb a překlepů, ale volba první osoby ve většině pasáží působí rušivě. První osobu doporučuji používat pouze v úvodu a závěru. Chybí číslování rovnic. Zadání bylo z velké části splněno, ale v rámci posledního bodu chybí požadovaný rozbor problematiky rozšíření systému o synchronní detekci. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
D
Body
65

Otázky

eVSKP id 54299