VRASPÍROVÁ, E. Vliv cyklického tepelného zpracování na strukturu slitiny TiAl [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Petrenec, Martin

Diplomová práce Bc. Evy Vraspírové se zabývá stále aktuální tématikou cyklického tepelného zpracování litých slitin gama TiAl-2Nb, které má v technické praxi velké praktické využití. Práce byla provedena ve spolupráci s ÚFM AV ČR, kde studentka samostatně v krátké době prováděla experimentální část, tj. tepelné zpracování vzorků, pozorování struktury na laserovém konfokálním a skenovacím elektronovém mikroskopu. Autorka zvládla náročné překlady článků v anglickém jazyce a samotnou problematiku tepelných zpracování slitin TiAl, která se v české literatuře téměř nevyskytuje. Přístup Bc. Evy Vraspírové ke zpracování diplomové práce byl velmi zodpovědný a systematický. Diplomantka vlastním přístupem, zahrnující zvládnutí náročné problematiky tepelných zpracování slitin gama-TiAl a z nich navržený originální postup s dostatečným rozsahem řešení s použitím vhodných metalografických strukturních metod, splnila vytyčených cílů. Věcně a fakticky diskutovala a zhodnotila v závěrech dosažené experimentální výsledky s prostudovanou zahraniční literaturou, kterou velmi precizně, logicky a samostatně, se všemi formálními náležitostmi, zpracovala v rešeršní části diplomové práce. Díky praktické využitelnosti navrženého cyklického tepelného zpracování vedoucího k celkovému zjemnění a homogenizaci původní lité struktury dosahující až poloviční velikost zrna je tento postup tepelného zpracování aplikovatelný v inženýrské praxi obzvláště u větších a členitějších odlitků. Diplomová práce svým rozsahem, kvalitou a velmi dobrou úrovní zpracování prokazuje schopnost studentky samostatně a tvůrčím způsobem řešit odbornou problematiku. Doporučuji tedy diplomovou práci Bc. Evy Vraspírové zpracovanou na téma „Vliv cyklického tepelného zpracování na strukturu slitiny TiAl“ přijmout k obhajobě a pokračovat s ohledem na vynikající studijní výsledky v doktorském studiu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Němec, Karel

Studentka přistoupila k řešení zadaného tématu zodpovědně a předkládaná práce je na velmi dobré úrovni. Autorka se chopila velmi aktuálního tématu, které zpracovala na 60 stranách včetně příloh. Informace k tématu čerpala z 51 zdrojů, což je počet více než dostatečný. Celá práce je logicky členěna, je psána čtivě, srozumitelně, bez gramatických chyb a s minimem formálních nedostatků. Práce svým rozsahem odpovídá požadavkům kladeným na tento typ prací a proto ji hodnotím velmi kladně a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 57763