KNISPEL, L. Plánování cesty robotu (RRT) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Matoušek, Radomil

Velmi zdařilá a kvalitní bakalářská práce zaměřená na problematiku plánování cesty s využitím algoritmu RRT. Aplikace je primárně určena pro prostředi Linux-Ubuntu s využitím frameworku Qt. Vzhledem k programovému prostředí (C++, framework) je však aplikace využitelná i na jiných platformách OS. Aplikace vhodným způsobem parametrizuje a rozšiřuje možnosti základního RRT algoritmu a v jistém smyslu je využitelná i pro výzkum dané metody plánování cesty. Textová část adekvátně doplňuje vytvořenou aplikaci o popis algoritmu a vlastní implementaci. Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a hodnotím A / výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

eVSKP id 32985