FASORA, P. Modelování vlnovodů metodou konečných prvků v časové oblasti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Raida, Zbyněk

Úkolem diplomanta bylo vytvořit v MATLABu program pro modelování šíření elektromagnetické vlny vlnovodem pomocí metody konečných prvků v časové oblasti. Diplomant nejprve vytvořil požadovaný program pro kmitočtovou oblast a následně jej přenesl do oblasti časové. Dílčí výsledky ověřoval programem COMSOL Multiphysics. Vytvořený program byl schopen analyzovat vlnovod "parallel plate" ukončený zkratem; analýzu komplikovanějších struktur se nepodařilo dokončit. Splnění zadání proto hodnotím jen jako uspokojivé. Jako uspokojivou hodnotím rovněž aktivitu, s níž diplomant k řešení svého projektu přistupoval. K formálnímu zpracování práce a k využití literatury nemám připomínek.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) D 12/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 9/10
Splnění zadání D 33/50
Navrhovaná známka
C
Body
72

Posudek oponenta

Motl,, Milan

Diplomová práce zpracovává moderní téma. Zabývá se modelováním homogenního vlnovodu metodou konečných prvků. Je zde provedena modální analýza, harmonická analýza ve které se využívají výsledky modální analýzy, a analýza v časové oblasti. Autor implementoval všechny typy analýzy a výsledky verifikoval pomocí programu Comsol. Oceňuji proto rozsah provedené práce. Diplomová práce bezezbytku splňuje zadání. Z uvedených výsledků a implementace je zřejmé, že autor tématu detailně rozumí. Dále oceňuji přínos v oblasti numerického modelování vedení, zejména pak různé způsoby modelování a jejich srovnání. Za největší přínos považuji zdařilou implementaci harmonické analýzy a analýzy v časové oblasti. Ze srovnání výsledků vlastní implementace s modelováním v programu Comsol je zřejmé, že autorova implementace je správná. Teoretická část práce však není příliš obsáhlá a není zde zřejmá souvislost mezi teoretickou částí a implementací. Ačkoliv implementace v Matlabu je provedena správně, souvislost s teoretickou částí je nutné hledat. U klíčových bodů implementace je vhodné uvést čísla rovnic z teoretické části. Rovněž pro lepší přehlednost mohla být kapitola 2.4 rozdělena do více kapitol podle implementované úlohy (modální analýza, harmonická analýza). Vzhledem k tomu, že teoretická část je stručná, bylo by vhodné uvádět citace častěji. Usnadní to pak orientaci v tom, kde je dané odvození provedeno podrobně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 21910