PRUDÍKOVÁ, A. Mechanické vlastnosti titanových slitin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Věchet, Stanislav

Předkládaná bakalářská práce pojednává o vlastnostech titanu a jeho slitin. Studentka splnila všechny požadavky zadaného tématu. Při jeho vypracování postupovala samostatně a iniciativně a také respektovala připomínky vedoucího. Práce má velmi dobrou odbornou úroveň, je zpracována přehledně na základě studia naší i zahraniční literatury. Z důvodu doplnění teoretických poznatků se studentka seznámila se zkušebním zařízením, které je k dispozici v mechanických laboratořích na odboru mechaniky a designu materiálů VUT FSI Brno. Závěrem je možno konstatovat, že studentka jednak prokázala schopnost samostatné práce, jednak že úroveň předkládané práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářské práce. Proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Liškutín, Petr

Předložená bakalářská práce Aleny Klapkové, nazvaná "Mechanické vlastnosti titanových slitin" má 54 stran, textů, tabulek, obrázků i grafů přehledně členěných do kapitol. Vzhledem k tomu, že jde o práci obecného bakaláře v oboru strojního inženýrství, kde se nevyžaduje experimentální činnost, pak její formální rozsah bohatě převyšuje potřebný standard. Jde tedy o práci kde základem je rešeršní činnost. Uvedení 57 literárních odkazů, správně citovaných, je výtečným podkladem na kterém je práce vystavěna. Seznam použité literatury je opravdu reprezentativní a vypovídá mnohé o pečlivosti a pracovitosti autorky. Práce je čtivá a má dobrou jazykovou úroveň. Při psaní se autorka dopustila drobných prohřešků, které však nemají vliv na odbornou stránku práce. na str. 10. obr 4. nadpis : "Mechanické vlastnosti titanu" doplnit o "v závislosti na čistotě titanu". na str. 27. odkaz na literaturu...m3 Na str. 44. nadpis : Kalení a titanu Konstatuji, že předložená práce dokazuje, že autorka ja schopna řešit odborný problém. Doporučuji proto, vážené zkušební komisi, přijmout práci k obhajobě. Předkladatelce práce doporučuji pokračovat v magisterském studiu na Ústavu materiálových věd a inženýrství !

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 54270