CÍDL, P. Automatické generování testových otázek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Frýza, Tomáš

Diplomant měl za úkol navrhnout a vytvořit systém pro generování zadání pro testování či zkoušení studentů v libovolném předmětu. Požadavky byly kladeny na náhodný výběr otázek z databáze, jejich editaci a přidávání. Kromě výstupu v podobě HTML, byl požadavek zadání také výstup ve formátu PDF, pomocí systému LaTeX. Přístup a zájem studenta během celého řešení projektu byl klesající. V posledním semestru byl projekt konzultován pouze jednou. Výsledek práce jsem tak neměl možnost otestovat, tak ani ovlivnit. Výsledek je sice funkční, ale s omezenými možnostmi. Pro generování testů a zkoušek nelze vybírat např. zastoupení jednotlivých okruhů, některé úpravy je potřeba dělat v administraci databáze a ne pohodlně přes rozhranní aplikace. Text práce samotný je pak spíše strohý a některé části i zbytečné (popis programu PSPad).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání C 35/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) F 5/20
Formální zpracování práce E 10/20
Využití literatury E 5/10
Navrhovaná známka
E
Body
55

Posudek oponenta

Prokopec, Jan

Teoretická část diplomové práce popisuje všechny nástroje potřebné ke splnění zadání. V další části práce byla vytvořena databáze a skripty, které s ní umožňují pracovat. Skripty umožňují např. náhodný výběr otázek. Možnosti vytvořeného databázového systému jsou však omezené (nelze např. vytvořit nový okruh pro otázky). Po formální a obsahové stránce je nutné mít řadu připomínek. Teoretický popis řešeného problému je v některých kapitolách zbytečně podrobný (např. popis HTML nebo programu PSPad). Naopak vlastní práce (vytvořené skripty) je popsána spíše obecně a připojena ve formě příloh. Práce sice obsahuje seznam použité literatury (s nepřesnými citacemi), nicméně v celém textu vlastní práce není na tuto literaturu uveden ani jediný odkaz, což odporuje podepsanému prohlášení. V textu se občas objevují chyby a v počátečních kapitolách je práce označována za semestrální, což vypovídá o provedené kontrole formální stránky práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání D 12/20
Odborná úroveň práce E 27/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce F 4/10
Navrhovaná známka
E
Body
58

eVSKP id 21907