BUREŠ, P. Elektronická jednotka pro řízení pohonu kostelních zvonů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Šebesta, Jiří

Cílem práce diplomanta bylo navrhnout, sestavit a ověřit jednotku mikroprocesorového řízení pro lineární motor kostelních zvonů. Projekt byl řešen pro externí firmu. Diplomant řešil práci systematicky a aktivně konzultoval danou problematiku. V první fázi provedl rozbor činnosti klasického točivého asynchronního motoru a jeho způsoby řízení. Dále popsal systém lineárního motoru a jeho aplikaci pro aktivní rozpohybování (rozhoupání) zvonu. Pro návrh řídícího programu mikrokontroléru provedl rovněž rozbor pohybu zvonu na základě matematického kyvadla. Druhou fází projektu byl vlastní obvodový návrh systému, kdy student provedl vždy rozbor a návrh dílčí části systému. Dále navrhl desky plošných spojů, mechanické řešení do modulární krabice včetně návrhu chlazení silových prvků, systém realizoval a provedl jeho základní oživení. Poslední fází projektu bylo sestavení řídícího firmwaru mikrokontroléru ARM. V době odevzdání projektu ještě nebyl firmware zcela odladěn a nesplňoval všechny požadavky. Přesto lze považovat práci za zdařilou a lze předpokládat, že po odstranění chyb v řídícím programu bude dílo využíváno v praxi. Vlastní text práce je logicky uspořádán, práce obsahuje několik překlepů a terminologických nepřesností. Diplomant odvedl kus poctivé práce a výsledky prokazují jeho schopnost samostatně řešit inženýrské úkoly.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 40/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 16/20
Formální zpracování práce B 16/20
Využití literatury C 7/10
Navrhovaná známka
C
Body
79

Posudek oponenta

Novák, Pavel

Úkolem diplomanta byl vývoj a realizace elektronické jednotky pro řízení pohonu kostelního zvonu. Přístup diplomanta k řešení celého projektu lze považovat za velmi aktivní a samostatný. Po obsahové i formální stránce považuji diplomovou práci vzhledem k danému tématu za dostačující a působí na mě dobrým dojmem. Navržený hardware diplomant otestoval a je plně funkční. Na základě rozboru matematického kyvadla provedl návrh softwaru. Software však prozatím nemohl být otestován na zkušební zvonící konzole (je ve výstavbě). Pevně věřím, že po dokončení vývoje přinese nový produkt - Elektronická jednotka - společnosti ELEKON, s.r.o. nové obchodní příležitosti. Dalším přínosem pro naši společnost jsou nové zkušenosti s implementací mikrokontroléru s jádrem ARM Cortex-M3, které budou zúročeny při návrhu dalších produktů. Z práce plyne schopnost diplomanta samostatně řešit zadané problémy. K práci nemám zásadní výhrady a doporučuji ji k obhajobě. Posudek vypracoval oponent Pavel Novák.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B 17/20
Odborná úroveň práce B 43/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 17/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
85

eVSKP id 21906